Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna System gospodarowania odpadami Gospodarka odpadami Informacja dla mieszkańców systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r.

Informacja dla mieszkańców systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r.

Drukuj PDF

Szanowni mieszkańcy gminy Jasienica Rosielna

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie niewielka ilość odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia, odpady roslinne). Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 Gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko. Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Nowelizacja zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Od dnia 1 lipca 2013 roku Nasza Gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady, prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowywania ich zgodnie z prawem.  

Gmina Jasienica Rosielna nie przejmuje obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dlatego też właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do podpisania umowy z przedsiębiorcą we własnym zakresie, z zachowaniem wymogów określonych
w obowiązujących przepisach m.in. w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna

Jakie zmiany czekają mieszkańców ?               

  1. Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu gminy Jasienica Rosielna.

 2. Mieszkańcy będą wnosić na rzecz Gminy Jasienica Rosielna  tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pokrywać będzie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłata kształtowała się będzie na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłatą obniżoną objęci będą właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne  i wynosić będzie 5,80zł od osoby na miesiąc. W przypadku nie segregowania odpadów opłata ta będzie wynosić 11,60zł od osoby na miesiąc. Opłatę uiszczać się będzie miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na  rachunek bankowy Urzędu Gminy  67 8642 1067 2009 6700 1704 0002 lub w kasie Urzędu Gminy - bez wezwania. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie wszczęta zostanie  egzekucja administracyjna. Kontrola sposobu zbierania odpadów, odbywać się będzie każdorazowo przy odbiorze odpadów.        

 3. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej  jest zobowiązany złożyć  do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ostatecznym terminie do 30 kwietnia 2013r. W przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W deklaracji należy podać liczbę osób zamieszkałych w danej nieruchomości. W przypadku czasowej nieobecności wynoszącej ponad 14 dni  należy przedłożyć jeden z dokumentów:

1) zaświadczenie o prowadzeniu nauki  poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki lub oświadczeniem,

2) zaświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w miejscu pracy powyżej 14 dni lub oświadczeniem,

3) zaświadczenie  o zamieszkiwaniu członka rodziny poza granicami gminy powyżej 14 dni lub oświadczenie.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji  albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.Odpady będą zbierane  dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu. Planowane jest również zorganizowanie stałego punktu  selektywnej zbiorki odpadów.

W związku z tym, że nowy system zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. do tego czasu mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 r.  Dlatego też należy  dokonać wypowiedzenia tej umowy w odpowiednim terminie wynikającym z treści umowy.

 UCHWAŁY RADY GMINY:

  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna
  •  Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
  • Uchwała w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
  • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  •  Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wszystkie  uchwały dostępne są pod adresem: http://jasienica.bip.krosoft.pl w zakładce „system gospodarowania odpadami komunalnymi”. Wszelkie informacje będą udostępniane na stronie internetowej www.jasienicarosielna.pl oraz na tablicach ogłoszeń. 

KONTAKT   Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej
tel: 134306033 w. 35
.

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska
www.mos.gov.pl/komunalne.
Zmieniony: Piątek, 15 Luty 2013 13:30  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360