Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

XXIX sesja Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2013r. o godz. 14.00

Drukuj PDF

Na dzień  24 czerwca 2013r. o godz.14.00   zwołana została XXIX  sesja  Rady Gminy  w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej. Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  XXVI, XXVII i XXVIII  sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z realizacji  uchwał i wniosków  z XXVI sesji Rady Gminy.

5.      Informacja o pracy Wójta  Gminy w oraz  o działaniach inwestycyjnych gminy od XXVI sesji .

6.      Informacja o pracy komisji w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:  

 1)      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego

2)      zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia

3)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

4)      zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

5)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego  gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu  za rok 2012

- rozpatrzenie  sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2012r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012r.

- zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za 2012r.

-zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego gminy  za  2012r.

- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej  w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r. i sprawozdania finansowego za 2012r.

-zapoznanie z opinią RIO o przedłożonym  przez Komisję Rewizyjną  wniosku w sprawie  udzielenia absolutorium

- głosowanie nad uchwałą

6)  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012

7) zatwierdzenia sprawozdania  finansowego z działalności GOK za 2012r.

8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności ZWiK za 2012r.

9) zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia wysokości wynagrodzenia  Wójta Gminy

10)  upamiętnienia rocznicy katastrofy smoleńskiej

11) wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia międzygminnego w przedmiocie  współdziałania Gminy Jasienica Ros. z Gminą Krosno  w zakresie  realizacji  obowiązku utrzymania  i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

12) górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych

13) ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko –Orlik 2012” na terenie gminy  Jasienica Rosielna

14) zakupu działek w Bliznem

15) zakupu działki w Orzechówce 

8.     Zapytania i interpelacje radnych.

9.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.    Wolne wnioski i informacje.

11.  Zakończenie sesji.

 

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 09:28  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360