Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna System gospodarowania odpadami
System gospodarowania odpadami

Aby złożyć deklarację należy wykonać następujące kroki:

Drukuj PDF

     1. Wypełnić deklarację: 

 pobierz deklarację

oraz ( w razie potrzeby)  oświadczenie:   

  pobierz druk oświadczenia 

2. Wydrukować deklarację  i oświadczenie oraz je podpisać.  

 3. Złożyć deklarację  (wraz z oświadczeniem)   w Urzędzie  Gminy  Jasienica Rosielna  pokój nr 11 lub wysłać ją listem poleconym na adres:  Urząd Gminy  36-220 Jasienica Rosielna 240.

 4.Aktualizować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych dotyczących np. liczby mieszkańców. W tym celu sporządzić korektę deklaracji ( wzór jak w pkt.1.) oraz  wyjaśnienie przyczyn złożenia deklaracji , podpisać  i złożyć w Urzędzie Gminy lub wysłać.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji  drogą elektroniczną. W tym celu  należy:  

Pobrać formularz elektroniczny deklaracji  w formacie doc. http://jasienica.bip.krosoft.pl/?mainid=9&jb=1060  , wypełnić, podpisać certyfikowanym podpisem elektronicznym i  i przesłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Zmieniony: Czwartek, 04 Lipiec 2013 14:38
 

system segregacji odpadów

Drukuj PDF

zobacz plik

 

Zmieniony: Czwartek, 27 Czerwiec 2013 09:54
 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 .07. 2013r. na terenie Gminy Jasienica Rosielna

Drukuj PDF

1.Odpady segregowane i niesegregowane ( gromadzone w workach) będą odbierane  co dwa tygodnie z miejsc ( jak dotychczas)  przez przedsiębiorcę wybranego przez Gminę w przetargu tj.  ZTR s.c. Nogaj R., Szewczyk S. Blizne. 

2.  Worki będą dostarczane mieszkańcom  nieodpłatnie przez Odbierającego odpady w ilości niezbędnej  do odebrania wszystkich odpadów.  Sposób dostarczenia worków Odbierający odpady uzgodni z właścicielem nieruchomości zamieszkałej. Dopuszcza się rezygnację z dostarczania worka zielonego w sytuacji gdy Odbierający uzgodni to z właścicielem nieruchomości, który zadeklaruje  korzystanie  z własnego kompostownika. Worki powinny mieć napis „ Gmina Jasienica Rosielna” i powinny być w kolorach określonych  w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna.

3. Sposób segregacji odpadów w poszczególnych workach oraz harmonogram wywozu odpadów - w załączniku do niniejszej informacji.    4. Usługa wywozu odpadów poza harmonogramem , na zgłoszenie właściciela nieruchomości będzie odbywać się odpłatnie na podstawie umowy między Odbierającym i właścicielem nieruchomości.

5.  Odbiór  odpadów wielkogabarytowych( meble, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże szyby), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon przeterminowanych leków,  zużytych olejów, farb,  rozpuszczalników, akumulatorów, baterii odbywać się będzie przez wystawienie  ich  przez właścicieli nieruchomości  przed swoimi nieruchomościami dwa razy w roku (jesienią i wiosną). Termin odbioru będzie określony w harmonogramie wywozu odpadów oraz na stronie internetowej Gminy Jasienica Rosielna.

6. Ponadto odpady segregowane, wielkogabarytowe (meble, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże szyby), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki,  zużyty olej, farby,  rozpuszczalniki, akumulatory, baterie, popiół oraz odpady rozbiórkowe i budowlane  z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania  robót (w ilości maksymalnej 1m3 od jednej nieruchomości zamieszkałej na rok  m.in. wanny, umywalki, deski, płytki, grzejniki itp.) będzie można przekazać  we własnym zakresie, nieodpłatnie do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bliznem, który  będzie zorganizowany przez Gminę na bazie oczyszczalni ścieków. O terminie  uruchomienia Punktu oraz jego czasu pracy  mieszkańcy będą powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń.   

 7. Odbierający odpady zobowiązany jest do kontrolowania  worków pod względem zgodności zbieranych w nich odpadów komunalnych z zapisami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Jasienica Rosielna. W przypadku, gdy odpady gromadzone są  niezgodnie z regulaminem, Odbierający  odbierze te odpady oraz powiadomi pisemnie Gminę   o działaniu  właściciela nieruchomości niezgodnym z regulaminem dołączając fotografię identyfikującą przedmiot   (z uwidocznioną datą i kodem kreskowym naklejonym na worku), adres właściciela nieruchomości, miejsce zbiórki, informację o zakresie i sposobie naruszenia regulaminu przez właściciela nieruchomości oraz dane  pracowników Odbierającego którzy stwierdzili naruszenie. W przypadku  drugiego kolejnego lub trzeciego naruszenia  regulaminu   w zakresie selektywnej  zbiórki odpadów na tej samej nieruchomości, Odbierający odpady  powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości. Skutkować to będzie  utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

8. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do naklejania na wystawione worki z odpadami  kodów kreskowych identyfikujących  dostawcę  oraz rodzaj odpadów. Należy nakleić odpowiedni kod na dany kolor worka tzn. kod z napisem „plastik” na worek żółty, kod z napisem „szkło” na worek biały itd.  Odbierający odpady będzie zobowiązany podczas odbioru odpadów do odczytu tych kodów za pomocą czytników. Kody w ilości przewidywanej na okres 6 miesięcy dostarczy Urząd Gminy. Następne rozdanie planowane jest w okresie stycznia 2014r.  lub w przypadku wcześniejszego wykorzystania – po zgłoszeniu właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy– w terminie wcześniejszym.

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia  opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy  co miesiąc bez wezwania w terminie do 15 dnia za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Gminy 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002, wpłata w banku (w PBS bez dodatkowych opłat) lub  w kasie  Urzędu Gminy. Wysokość opłaty  stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych i  wysokości ustalonej opłaty  ( 5,80zł  za odpady segregowane oraz 11,60 zł za odpady niesegregowane)              i wynika  ze złożonej deklaracji. W przypadku gdy opłaty nie będą  regulowane w terminie, wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne.

Zmieniony: Środa, 26 Czerwiec 2013 12:22
 

Praktyczne informacje i wyjaśnienia dot. odpadów

Drukuj PDF
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
Zmieniony: Wtorek, 07 Maj 2013 12:42
 


Strona 9 z 11

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360