Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna System gospodarowania odpadami
System gospodarowania odpadami

INFORMACJA DOT. SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Drukuj PDF

Informacja dot. zasad w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

                                                                                                                                      

1)      prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji  ( gromadzenie w workach odpowiednich kolorów), 

2)      prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich nieruchomościach z tym, że w nieruchomościach które posiadają kompostownik właściciele nieruchomości mogą korzystać z tego kompostownika, a pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach koloru zielonego,  

3)       prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, tekstylia i odzieży – planuje się obiór tych odpadów dwa razy w roku  w ramach zbiórki objazdowej oraz  w planowanym  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  

4)       odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemnikach w ilości max 1m3  na nieruchomość na rok. 

Określa się rodzaje i pojemność oznakowanych worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i dysponujących lokalami:  

1)      pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l. 

2)      do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę, metal, i opakowania wielomateriałowe.

  ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane

CZARNY – na odpady zmieszane 

Worki będą dostarczane w ramach opłaty przez przedsiębiorcę  który będzie odbierał odpady od mieszkańców.  

W pojemnikach na odpady komunalne nie należy gromadzić:

- substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej, nie będących odpadami komunalnymi. 

  Do pojemników na szkło nie należy wrzucać: ceramiki (porcelany, talerzy, doniczek), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone) szyb samochodowych. 

 Do pojemników z tworzywami sztucznymi nie należy wrzucać: opakowań po olejach, smarach, farbach, lakierach, środkach ochrony roślin itp.  

Zużyte pieluchy jednorazowego użytku gromadzić w pojemnikach /workach na odpady zmieszane. 

Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości – 2 razy w miesiącu. 

Wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości: 

1. kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

2. korzystać z opakowań, pudełek, pojemników i słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,

3. używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych,

4. zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe, oraz tekturowe przed ich wrzuceniem do pojemników na odpady,

5. przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym podmiotom,

6. kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogródków.      

Zmieniony: Wtorek, 16 Kwiecień 2013 08:02
 

Wykaz podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Drukuj PDF

Wykaz podmiotów odbierającyh sprzęt elektryczny i elektroniczny :

1. Zakład Transportowo-Remontowy – s.c.

  Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk

   36-221 Blizne 240 B

    tel .13 430 55 55

 

2. Sklep "TOMEX" Jasienica Rosielna 255,

   36-220  Jasienica Rosielna 

    tel. 13 430 66 77( przy zakupie nowego sprzętu)

 

Zmieniony: Czwartek, 04 Kwiecień 2013 11:45
 

Wzór deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

Drukuj PDF
pobierz deklarację i  wzór oświadczenia
Zmieniony: Piątek, 15 Luty 2013 13:42
 

Informacja dla mieszkańców systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r.

Drukuj PDF

Szanowni mieszkańcy gminy Jasienica Rosielna

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zmieniony: Piątek, 15 Luty 2013 13:30 Więcej…
 


Strona 10 z 11

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360